نمونه قرارداد اجاره آپارتمان

نمونه قرارداد اجاره آپارتمان

نمونه قرارداد اجاره آپارتمان

 

شایع ترین روش انتقال معوض منافع، عقد اجاره می باشد. یکی از راه های انعقاد قرارداد اجاره به نحو صحیح و پرهیز از مشکلات حقوقی مرتبط با آن، دسترسی به نمونه قرارداد اجاره آپارتمان و خانه می باشد. قطعا نمونه متن اجاره نامه مسکن که مطابق استانداردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور بوده، می تواند به عنوان یکی از بهترین نمونه های قرارداد اجاره آپارتمان و خانه مورد استفاده قرار گیرد که البته در صورت توافق طرفین، قابل تغییر می باشد .

 

قانون مدنی در تعریف قرارداد اجاره مقرر داشته : « اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک عین منافع عین مستاجره می شود » قرارداد اجاره یکی از رایج ترین عقودی بوده که به منظور انتقال منافع منعقد شده و در کشور ما نیز همچون سایر بخش های جهان از جایگاه قابل توجهی برخوردار می باشد. با توجه به این مساله ، قانون گذار نیز قوانین و مقررات خاصی را در رابطه با قرارداد اجاره وضع کرده است. .

اما بسیاری از افراد جامعه از آنجا که با قوانین و مقررات حقوقی آشنایی نداشته، ممکن است که در هنگام انعقاد قرارداد اجاره با ابهامات و مشکلاتی رو به رو شوند که نتیجه این امر، بروز اختلافات میان موجر و مستاجر بوده که می تواند تعهدات مالی سنگینی را برای هر یک از طرفین به همراه داشته باشد.

به همین دلیل ، در ادامه این مقاله قصد داریم به منظور آشنایی نسبی با نحوه اجاره کردن آپارتمان و خانه و نحوه انعقاد قرارداد اجاره منزل یا مسکن ، یک نمونه قرارداد اجاره آپارتمان را ارائه نموده و مفاد متن اجاره نامه خانه را با جزییات ذکر نموده تا خوانندگان مقاله بتوانند با استفاده از این نمونه قرارداد اجاره درتنظیم قراردادهای خود، از بروز مشکلات حقوقی اجاره پرهیز نمایند

نمونه قرارداد اجاره آپارتمان

نمونه قرارداد اجاره آپارتمان

هنگامی که شخصی بخواهد منافع ملک خود را به دیگری واگذار کند، این امر می تواند از راه های مختلف و درقالب عقود و قراردادها ی متفاوت انجام گیرد. به عنوان مثال، این شخص می تواند منافع ملک خود را به دیگری صلح نموده و یا در قالب عقد هبه، اقدام به انتقال این منافع نماید.

با این وجود از آنجا که غالبا انتقال مال از سوی اشخاص به رایگان انجام نگرفته و منافع نیز مال محسوب می گردد، به طور معمول واگذاری منافع نیز به صورت معوض و در مقابل دریافت پول انجام می گیرد. شایع ترین روش انتقال معوض منافع، عقد اجاره می باشد. در این نوع از قرارداد، یک طرف یعنی موجر، منافع مال خود را به مستاجر منتقل نموده و در مقابل، مستاجر، مالی را به طور یکجا به مالک داده یا آن را به شکل اقساط می پردازد که به آن اجاره بها گفته شده و تعیین میزان اجاره بها با توافق طرفین انجام می گیرد.

 

یکی از راه هایی که می تواند به هر دو طرف عقد اجاره کمک کرده تا قرارداد اجاره را به نحو صحیحی منعقد کرده و از اشتباهات حقوقی پرهیز نمایند، دسترسی به نمونه قرارداد اجاره آپارتمان و خانه و موضوعات درج شده در آن می باشد. البته نمونه های متن اجاره نامه آپارتمان و منزل متعدد است ؛ با این وجود، نمونه متن اجاره نامه مسکن که در ادامه این مقاله آورده می شود ، مطابق استانداردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور بوده که در صورت توافق طرفین، قابل تغییر می باشد .

 

نمونه قرارداد اجاره آپارتمان بر اساس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

قرارداد اجاره ممکن است با متن های متفاوت و به روش های گوناگون تنظیم گردد. با این وجود، متنی که در اینجا به عنوان نمونه متن اجاره نامه و قرارداد اجاه آپارتمان و خانه برای شما آورده شده است، مطابق استانداردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور بوده که توجه به آن و تنظیم قراردادهای اجاره بر اساس آن می تواند از بسیاری از مشکلات حقوقی مربوط به قرادادهای اجاره نظیر فسخ قرارداد اجاره پیش از تحویل جلوگیری نماید.

ماده 1 – طرفين قرارداد

1 – 1 ) موجر/ موجرین ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. صادره از ……….. كد ملي ……….. متولد ……….. ساكن ……….. تلفن ………..

با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. متولد  ……….. به موجب ………..

2 – 1 ) مستاجر/مستاجرین ……….. فرزند  ……….. به شماره شناسنامه ……….. صادره از ……….. كد ملي ……….. متولد ………..  ساكن ……….. تلفن ………..

با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. متولد  ……….. به موجب ………..

 

ماده 2 – موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

عبارت است از تملیک منافع ……….. دانگ/دستگاه/یک باب ……….. واقع در  ……….. دارای پلاک ثبتی شماره ……….. فرعی از  ……….. اصلی ……….. بخش ……….. به مساحت ……….. متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال ……….. صفحه ……….. دفتر ……….. به نام ……….. مشتمل بر ……….. اتاق خواب با حق استفاده برق / آب /گاز به صورت اختصاصی/ اشتراکی / شوفاژ روشن /غیر روشن / کولر / پارکینگ ……….. فرعی به متراژ ……….. متر مربع / انباری فرعی ……….. به متراژ ……….. متر مربع تلفن دایر/غیر دایر به شماره ……….. و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستاجر/مستاجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.

 

ماده 3 – مدت اجاره

مدت اجاره  ……….. ماه/سال شمسی از تاریخ  … / … / …13 الی … / … / …13 می باشد.

 

ماده 4 – اجاره بها و نحوه پرداخت

4 – 1 )  میزان اجاره بها جمعا ……….. ریال، از قرار ماهیانه مبلغ ……….. ریال که در اول / آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود .
4 – 2 ) مبلغ ……….. ریال از طرف مستاجر / مستاجرین بعنوان قرض الحسنه نقدا / طی چک به شماره ……….. بانک ……….. شعبه ……….. پرداخت شد و یا نقدا / طی چک شماره ……….. بانک  ……….. شعبه  ……….. در تاریخ    … / … / …13 به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد .

 

ماده 5 – تسليم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاريخ … / … / …13 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفاء به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند .

 

ماده 6 – شرايط و آثار قرارداد

6 – 1 )   مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منطور قرارداد (مسکونی ، تجاری ، اداری ) استفاده نماید . مستاجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید .
6 – 2 ) مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصا از مورد اجاره استفاده کند . علاوه بر این مستاجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیردارد / ندارد . در صورت تخلف و اجاره دادن مال اجاره ای ، اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بود . در صورتیکه مستاجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود .
6 – 3 ) موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان ولایت ، وصایت ، وکالت ، قیومیت ، اجاره با حق انتقال و از این قبیل اختیار اجاره دادن داشته باشد . بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند و مشاوره موظف به احراز موضوع فوق است .
6 – 4 ) در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش ازیک ماه تاخیر نماید ، موجر می تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد .
6 – 5 ) پرداخت هزنه های مصرفی آب / برق / گاز/ تلفن / شارژ/ فاضلاب شهری بر عهده مستاجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به مستاجر ارائه نماید .
6 – 6 ) پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان ( حق شارژ و غیره ) و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستاجر است .
6 – 7 ) پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه ، ،شوفاژ ، کولر ، آسانسور و شبکه آب و برق و گاز با مالک است و هزینه های جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین می کند .
6 – 8 ) مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بردرآمد و مشاغل ( تجاری ، اداری ) بر عهده مستاجر می باشد .
6 – 9 ) در خصوص اماکن تجاری مبلغ ……….. ریال به حروف ……….. ریال به عنوان حق سرقفلی توسط مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت گردیده / نگردیده است .
6 – 10 ) مستاجر مکلف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید . در صورت حدوث خسارات نسبت ب عین مستاجره ، مستاجر  متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود .
6 – 11 ) موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی های زمان اجاره ، نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید .
6 – 12 ) در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع  مستاجر از ملک می باشد ، اقدام نکند و به مستاجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستاجر میتواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند .

وبلاگ
ترندهای جدید چیست؟

پست های وبلاگ